Powered by Smartsupp

Norské fondy a Revma Liga ČR

Aktuálně
6. května 2022

Koncem roku 2021 Revma Liga Česká republika zažádala o grant MZ (ZD-MGS3-019) v rámci Programu Zdraví financovaného z Fondů EHP 2014-2021 na projekt Stabilizace a profesionalizace spolku Revma Liga Česká republika https://www.fondyehp.cz. Jsme rádi, že můžeme oznámit, že byla žádost o podporu v projektu schválena v plné výši.

Cílem projektu je zmíněná profesionalizace a stabilita naší organizace. Díky finanční podpoře z fondů EHP se podařilo vytvořit několik pracovních pozic a my jsme již začali pilně pracovat na všech bodech, ke kterým jsme se jako organizace v projektu zavázali. Od začátku roku 2022 jsme realizovali několik meetingů s kolegy z Norska a samozřejmě také v našem týmu, který se na práci podílí.

Co jsou hlavní aktivity projektu?

Celkový strategický plán rozvoje organizace na období 5 let

Probíhají intenzivní práce na strategii spolku. Prvního setkání s naším mentorem ke strategii, Ing. Pavlem Němečkem se zúčastnili zástupci klubů (Praha, Jihlava, Pardubice) a samozřejmě akční tým RL ČR – David Kříž, Michaela Linková, Martina Matějčková a Edita Müllerová.

Rozvoj obsahu a kvality služeb

Implementace cvičebního modulu, na kterém spolupracujeme s Norskou ligou proti revmatismu https://www.revmatiker.no, překlad evropské Revma mapy, plán webinářů, workshopů, seminářů. Máme v plánu vylepšení čtyř dílčích služeb – Hotline pro veřejnost, Hotline pro pacienty a obsahové vypracování balíčku podkladů pro preventivní a osvětové kampaně. (Součástí bude aktualizace databáze členů a podporovatelů atp.)

Financování a fundraising (FR) strategie a FR plán

Vytvoření fundraisingové strategie (plán na získávání zdrojů) pro činnost Revma Ligy ČR v souladu se strategií organizace. V plánu jsou dvě pilotní FR kampaně na veřejnost – individuální dárci a na firemní sektor.

PR a marketing

Vytvoření komunikační strategie pro tři dílčí oblasti. Široká veřejnost, pacienti a potenciální členové, odborná veřejnost.

V průběhu dalších měsíců Vás budeme pravidelně informovat, jak se projekt vyvíjí a jakých cílů jsme již dosáhli.

Plánovaná doba realizace projektu                                           

Termín zahájení: 1. 1. 2022 Termín dokončení: 31. 1. 2024  

Norway Grants and Revma Liga Czech Republic

By the end of 2021, Revma Liga Czech Republic submitted an application for a grant from the Ministry of Health (ZD-MGS3-019) within the “Health” Program financed from the EEA Grants 2014-2021 for the project Stabilization and Professionalization of the Association Revma Liga Czech Republic https://www.fondyehp.cz. We are glad that we can announce that the application for support of the project has been approved in full.

The aim of this project is the above-mentioned professionalization and stability of our organisation. Thanks to the financial support from the EEA grants, we have managed to create several jobs and already started working diligently on all the points that we have agreed to as an organisation involved in the project. From the start of 2022, we have conducted several meetings with our Norwegian colleagues and, of course, also in our team who participates in the work.

What are the main activities of the project?

Overall Strategic Plan for the Development of the Organisation for a 5-year Period

Intensive work on the association strategy is under way. The first meeting with our mentor for the strategy, Ing. Pavel Němeček, was attended by representatives of the individual clubs (Prague, Jihlava, Pardubice) and as a matter of course, also by our action team Revma Liga Czech Republic: David Kříž, Michaela Linková, Martina Matějčková and Edita Müllerová.

Development of Content and Services Quality

Implementation of the exercise module, on which we are collaborating with the Norwegian League Against Rheumatism https://www.revmatiker.no, translation of the European Rheumatism map, plan of webinars, workshops and seminars. We are planning to improve our four sub-services: a hotline for the public, a hotline for the patients and we want to create content for a package of documents for our prevention and awareness-raising campaigns. (This will include an update of the members and supporters database, etc.)

Financing and Fundraising (FR) Strategies and a Fundraising Plan

Creation of a fundraising strategy (a plan how to raise funds) for the activities of Revma Liga Czech Republic in accordance with the organisation strategy. Two fundraising campaigns for the public are planned: one aimed at individual donors and the other at the business sector.

PR and Marketing

Creation of a communication strategy for three areas. The general public, patients and potential members, the professional public.

We have a lot of work ahead of us, we are looking forward to a new challenge and we believe that we will manage to involve as many members and clubs in the project as possible. In the next issue of the magazine, you can look forward to more detailed information on the individual parts of the project.

In the upcoming months, we will keep you informed on how the project is developing and what goals have we already achieved.

Planned project implementation time

Start date: 1 January 2022 Completion date: 31 January 2024