Powered by Smartsupp

Jak žádat o invalidní důchod

Pacienti
18. července 2022

Invalidní důchod a podmínky nároku

Český důchodový systém poskytuje čtyři typy důchodů. Jedná se o důchod starobní, vdovský a vdovecký, sirotčí a invalidní.  V závislosti na zjištěném stupni invalidity se výše invalidního důchodu rozděluje na tři stupně. Jednotlivé stupně se liší podle míry poklesu pracovní schopnosti jednotlivce. Invalidita a její stupeň nemusí být uznaný trvale. Zdravotní postižení a jeho funkční dopad se může v čase měnit pozitivním i negativním směrem.

 

Stupně invalidity při poklesu pracovní schopnosti občana:

• invalidita I. stupně – pokles nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %,

• invalidita II. stupně – pokles nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %,

• invalidita III. stupně – pokles nejméně o 70 %

Pro získání nároku na invalidní důchod je nutné splnění určitých podmínek. Jednou z podmínek je zjištění invalidity (posouzení zdravotního stavu), potřebná doba pojištění zjišťována z období před vznikem invalidity a je závislá na věku občana a další. Pravidla pro poskytnutí a posouzení stupně invalidity lze nalézt v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a vyhlášce č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. V příloze této vyhlášky lze konkrétně dohledat procentuální míru poklesu pracovní schopnosti dle konkrétního druhu zdravotního postižení (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-359)

 

Jak žádat?

O invalidní důchod může žádat každý občan, který se domnívá, že v důsledku jeho zdravotního stavu je omezena jeho schopnost vykonávat pracovní činnost. Žádosti by měla předcházet konzultace s ošetřujícím lékařem, který zná zdravotní stav občana. Invalidní důchod vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Žádost podává sám občan prostřednictvím místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Podat žádost o důchod je možné v kterýkoliv úřední den. Je vhodné se před podáním předem objednat na zvolený termín a čas online skrze objednávkový systém ČSSZ (https://objednani.cssz.cz/). Na žádost neexistuje žádný formulář, žádost s občanem sepíše zaměstnanec oddělní důchodového pojištění. V žádosti o důchod si občan sám neurčuje stupeň invalidity.

Pokud se z důvodu špatného zdravotního stavu nemůže občan sám žádost podat je možné, aby ji za něj podal jeho rodinný příslušník. Musí ovšem předložit souhlas oprávněného s podáním žádosti a potvrzení lékaře. Žádost o důchod může vyřídit i zmocněnec na základě plné moci.

 

Jaké dokumenty je potřeba předložit?

1. Občanský průkaz (u cizinců pas či povolení k pobytu)

2. Doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném, tzn. výuční list, vysvědčení z jednotlivých ročníků a maturitní vysvědčení, výkaz o studiu (index), vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, diplom)

3. Potvrzení školy o délce studia (pro nárok na důchod a jeho výši nemá přímý vliv stupeň dosaženého vzdělání, ale délka doby studia; proto je nutné předložit doklady, z nichž je tato skutečnost patrná)

4. Doklady o době vojenské služby (vojenská knížka, potvrzení Správního archivu Armády České republiky)

5. Doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti (občané, kteří pečovali o děti do 4 let věku, předkládají doklady prokazující dobu péče o ně (rodný list dítěte nebo jiný doklad o vztahu k dítěti) a čestné prohlášení (podává se na předepsaném tiskopise)

6. Doklady prokazující péči o osobu závislou na pomoci druhé osoby (občané, kteří pečovali o osobu závislou na pomoci druhé osoby, předkládají rozhodnutí příslušné správy sociálního zabezpečení prokazující tuto péči)

7. Potvrzení zaměstnavatele o výši vyplacených náhrad (předkládají žadatelé, kteří pobírají/pobírali náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz)

8. Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet (pokud občan chce důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis (https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zavd)

9. Doklady o dobách zaměstnání/pojištění, o nichž je žadateli o důchod známo, že je ČSSZ nemá ve své evidenci, případně doklady prokazující zaměstnání v tzv. smluvní cizině

10. Evidenční list důchodového pojištění (zaměstnavatel je povinen při podání žádosti o důchod svého zaměstnance na výzvu OSSZ předložit jeho evidenční list důchodového pojištění a sdělit skutečnosti nezbytné pro rozhodnutí o nároku na důchod a jeho výplatu)

 

Úkony po podání žádosti:

Posouzení stupně invalidity provádí posudkový lékař OSSZ. Aby došlo k posouzení invalidity nebo změně jejího stupně je nutné předložit veškeré lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které jsou k dispozici, dále pak: dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti, předchozí výdělečné činnosti (tzv. profesní dotazník), případně uvést změny, ke kterým došlo od předchozího posouzení. Může se stát, že OSSZ vyzve občana k doplňujícím vyšetřením jeho zdravotního stavu, které musí občan absolvovat. V případě, že by odmítl tato vyšetření podstoupit může být řízení přerušeno (u příjemců důchodu i zastavena výplata).

Pokud občan žádá o důchod poprvé, invalidita se bude posuzovat při tzv. zjišťovací lékařské prohlídce. U opakované žádosti s již přiznaným důchodem se bude posuzovat při tzv. kontrolní lékařské prohlídce. Posuzuje se, zda a jak se změnil zdravotní stav, pracovní schopnost a stupeň invalidity. U této prohlídky nemusí být občan přítomen osobně, okresní správa sociálního zabezpečení hodnotí vyžádané a dodané zdravotní zprávy a podklady z předchozích vyšetření. O přítomnosti občana rozhoduje posudkový lékař na základě zhodnocení dostupné dokumentace.

Na základě žádosti a posouzení invalidity poté vydá ČSSZ ve věci nároku a výše invalidního důchodu. Toto rozhodnutí je v písemné formě zasláno občanovi. Proti rozhodnutí je možné proti němu do 30 dnů od dne doručení podat písemné námitky. Námitky lze zaslat písemně přímo na ČSSZ či prostřednictvím kterékoliv OSSZ, případně emailovou zprávou podepsanou elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. ČSSZ rozhodnutí přezkoumá a o námitkách rozhodne ve lhůtách podle správního řádu, tj. do 30-60 dnů podle složitosti případu. Pokud občas absolvuje námitkové řízení s výsledným nesouhlasem, je možné podat žalobu k místně příslušnému krajskému soudu ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení rozhodnutí o námitkách.

Výpočet a výše dávek:

Invalidní důchod tvoří dvě části, výměra základní a procentní. Základní výměra je jednotná pro všechny důchody a její výši stanovuje zákon o důchodovém pojištění. Procentní výměra je individuální a závisí na délce doby pojištění, příjmech před vznikem invalidity a stupni invalidity. Výše procentní výměry invalidního důchodu se stanoví procentní sazbou za každý celý rok doby pojištění v závislosti na stupni invalidity:

 

  • u invalidního důchodu pro invaliditu I. stupně činí 0,5 % z výpočtového základu,
  • u invalidního důchodu pro invaliditu II. stupně činí 0,75 % výpočtového základu,
  • u invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně 1,5 % výpočtového základu

 

Přesný výpočet důchodu provádí ČSSZ pouze v souvislosti s řízením o nároku na důchod (https://www.cssz.cz/web/cz/invalidni-duchody-podrobne)

 

Nesouhlas s rozhodnutím:

V případě, že občan s rozhodnutím ČSSZ nesouhlasí, může proti němu podat písemné námitky. Námitky lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to přímo na adresu ČSSZ, prostřednictvím OSSZ nebo skrze e-mailovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem či datovou schránku. Dokument musí obsahovat zřetelně, které rozhodnutí občan napadá, v čem spatřuje jeho nezákonnost a čeho se domáhá. V rámci řízení lze požadovat i přezkoumání zdravotního stavu, přičemž je vhodné doložit nové/aktuální lékařské zprávy.

O námitkách ČSSZ rozhoduje ve lhůtách podle správního řádu (do 30-60 dnů dle složitosti případu). Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná plynout dnem doručení námitek na ČSSZ. Celková délka lhůty pro vydání záleží na okolnostech konkrétního případu. Pokud je například k rozhodnutí o námitkách nutné posouzení zdravotního stavu občana, lhůta se prodlužuje o 60 dnů. Na řízení o námitkách se nemohou podílet (ani o něm rozhodovat) osoby, které se účastnily řízení o vydání původního rozhodnutí.

Pokud se stane, že námitkové řízení dopadne nesouhlasem, je možné podat žalobu k místně příslušnému krajskému soudu. Žalobu lze podat do dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí o námitkách. Pro účely soudního řízení obvykle posudek vypracovává posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (MPSV).

 

Odbornou pomoc a informace vztahující se ke konkrétní situaci občana poskytnou odborníci OSSZ v místě jeho bydliště (https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty) nebo na call centru (telefonním čísle 800 050 248).

 

Internetové zdroje:

  1. Invalidní důchody podrobně. Česká správa sociálního zabezpečení [online]. [cit. 2022-05-24]. Dostupné z: https://www.cssz.cz/web/cz/invalidni-duchody-podrobne
  2. Kdy a jak žádat o invalidní důchod [online]. Česká správa sociálního zabezpečení, 2022 [cit. 2022-05-24]. Dostupné z: https://www.cssz.cz/documents/20143/99584/2018_jak_zadat_o_invalidni_duchod.pdf/02f947cb-a528-ff49-04c3-b26aab2f0cfe
  3. jaký důchod se zajímáte?. Česká správa sociálního zabezpečení [online]. [cit. 2022-05-24]. Dostupné z: https://www.cssz.cz/invalidni-duchod

 

Legislativní dokumenty:

  1. Vyhláška 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, In: Sbírka zákonů České republiky, Dostupné také z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=359/2009&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
  2. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, In: Sbírka zákonů České republiky, Dostupné také z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=155/1995&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy