Powered by Smartsupp

Víte, co je ergoterapie?

Onemocnění
5. února 2023

Ergoterapie a její přínos pro pacienty se systémovou sklerodermií

Definice ergoterapie
„Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním). Podporuje maximálně možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti. Pro podporu participace jedince využívá specifické metody a techniky, nácvik konkrétních dovedností, poradenství či přizpůsobení prostředí.

Pojmem „zaměstnávání“ jsou myšleny veškeré činnosti, které člověk vykonává v průběhu života a jsou vnímány jako součást jeho identity. Primárním cílem ergoterapie je umožnit jedinci účastnit se zaměstnávání,
které jsou pro jeho život smysluplné a nepostradatelné.“

(Česká asociace ergoterapeutů, 2008)

Ergoterapie v revmatologii
Role ergoterapeuta v revmatologii je velmi důležitá. Ergoterapeut se snaží v co největší míře zlepšit schopnosti pacienta vykonávat všední denní činnosti, pracovní a zájmové činnosti a zastávat pro něj důležité životní role. Podporuje úspěšnou adaptaci pacienta v narušeném životním stylu, podporuje prevenci ztráty funkce a zlepšení nebo udržení psychického stavu. Důležitou součástí terapie je včasné a přesné vyšetření s cílem odhalit problémové oblasti a limity pacienta. To následně vede ke správnému nastavení samotné terapie. Ergoterapie jako taková je zaměřena na pracovní výkon, aproto má zásadní význam v rgoterapeutické intervenci přístup zaměřený na pacienta. Je zde totiž souvislost mezi biologickými, psychologickými a sociálními faktory a činnostmi, které individuálně ovlivňují terapeutický proces u daného konkrétního pacienta. Ergoterapie v revmatologii má proto možnost aplikovat celou škálu intervencí zaměřených na zlepšení fyzické, psychické a sociální oblasti daného konkrétního pacienta. Důraz je kladen na edukaci pacienta v oblasti technik zaměřených na self-management. Konkrétně techniky zaměřené na ochranu kloubů, ovlivnění únavy a snížení bolesti.

Cíl ergoterapie:

  • umožnit pacientovi být v maximální možné míře soběstačným a nezávislým ve vykonávání všedních denních, pracovních a volnočasových činností
  • používat přístup cíleně zaměřený na pacienta, který se aktivně účastní terapie, společně s ergoterapeutem se podílí na plánování a procesu terapie jako takové

Prostředkem k dosažení výše zmiňovaných cílů je činnost. Na základě zvolených činností lze ergoterapii rozdělit do pěti základních oblastí.

  • ergoterapie funkční
  • ergoterapie zaměřená na nácvik všedních denních činností (activities of daily living, ADL)
  • ergoterapie zaměstnáváním
  • ergoterapie zaměřená na poradenství
  • ergoterapie zaměřená na nácvik pracovních dovedností

Ergoterapie funkční
Ergoterapie funkční je zaměřena na trénink konkrétní postižené oblasti. K dosažení stanovených cílů dospěje ergoterapeut s pacientem pomocí cílených opakovaných cvičení, za použití různých metodik, technik a nástrojů.

Ergoterapie funkční ovlivňuje oblast:

  • senzomotorickou (zlepšení jemné a hrubé motoriky, úchopové funkce rukou, zvětšení rozsahu pohybu, zvýšení svalové síly, zlepšení svalové koordinace, atp.)
  • kognitivní (paměť, pozornost, orientace, posloupnost, schopnost rozumět úkolům při terapii atd.)
  • psychosociální (sebeovládání, sebepojetí, interpersonální dovednosti atd.)

Ergoterapie zaměřená na nácvik všedních denních činností
Pacienti se sklerodermií jsou mnohdy částečně nebo zcela omezeni ve výkonu všedních denních činností. Jedná se o personální všední denní činnosti (péče o zevnějšek, koupání, intimní hygiena, oblékání, použití toalety, přesuny a mobilita, pohyblivost) a instrumentální všední denní činnosti (příprava jídla, běžný denní úklid, nakupování, manipulace s penězi, použití městské hromadné dopravy a přeprava automobilem, telefonování, sociální interakce). Pro dosažení maximální možné míry soběstačnosti a nezávislosti ve výkonu těchto činností využívá ergoterapeut substituční a kompenzační mechanismy. Doporučí a následně provádí trénink s pacientem v používání vhodné kompenzační pomůcky. Zároveň se zaměří na úpravu prostředí pacienta na bezbariérové (domácí i pracovní prostředí). Zásadní význam při tréninku všedních denních činností má edukace pacienta v rámci self-management technik. Jedná se o techniky zaměřené na ochranu kloubů, ovlivnění únavy a snížení bolesti.

Ergoterapie zaměstnáváním
Ergoterapie zaměstnáváním si klade za cíl odpoutat pozornost pacienta od nepříznivého zdravotního stavu. Snaží se o dosažení co největší psychické pohody pacienta a zlepšení jeho fyzické kondice. Pro dosažení těchto cílů je možné využít celé řady kreativních činností za použití různých materiálů a nástrojů (práce s papírem, textilem, korálky, paličkování, drhání, tkaní na stavu, práce s barvami, přírodninami atd). Ovšem ne všechny aktivity jsou vhodné pro pacienty se sklerodemií. Činnosti při kterých se mohou pacienti zranit, vhodné nejsou. Pletení a háčkování nejsou vhodnými činnostmi, vzhledem ke statickému držení nástroje při těchto činnostech, podpoře vzniku flekčních kontraktur v rukou a zvýšenému výskytu křečí v rukou.

Vzhledem k časté přítomnosti otevřených defektů na rukou je nevhodná práce s ostrými předměty (šití, vystřihování) nebo činnosti v rámci kterých může být do těla zanesena infekce ( činnosti spojené s použitím barev, lepidla, atp.).

Ergoterapie zaměřená na poradenství
Ergoterapie zaměřená na poradenství je cílena na pomoc pacientu samotnému a jeho rodině vyrovnat se s nelehkou životní situací vzniklou v důsledku revmatického onemocnění. Charakter pomoci je preventivní nebo nápravný.

Preventivní poradenství se snaží předejít problémům, které by mohly nastat (doporučení vhodných kompenzačních a technických pomůcek, poradenství v oblasti architektonických úprav vedoucích k zajištění bezbariérovosti domácího i pracovního prostředí).

Dále je to sociální poradenství týkající se doporučení vhodných aktivizačních programů, které nabízejí pacientská sdružení nebo neziskové organizace. Zaměřují se na podporu a vzájemné setkávání pacientů se stejným nebo obdobným typem onemocnění. V případě pacientů se sklerodermií se jedná o pacientskou organizaci Revma liga ČR, její skupiny Skleroderma. V  rámci sociálního poradenství ergoterapeut doporučí různé sociální výhody a příspěvky, které mohou být pacientovi poskytnuty (např. příspěvek na úpravu bydlení, příspěvek na mobilitu, příspěvek na péči o osobu blízkou, vyřízení ZTP průkazu atd.).

Ergoterapie zaměřená na nácvik pracovních dovedností
V důsledku progrese revmatického onemocnění dochází u pacientů ke snížení až znemožnění schopnosti vykonávat své dosavadní povolání. Ergoterapeut v rámci ergodiagnostického vyšetření, pomocí modelových činností je schopen posoudit zbytkový potenciál pro vykonávání současného povolání, nebo potenciál pro vykonávání nového zaměstnání. Ergoterapie zaměřená na nácvik pracovních dovedností nezapomíná ani na dětské pacienty. Spolupráce ergoterapeuta a dětského pacientka a jeho rodiče je klíčová při výběru správného studijního oboru a následně vhodně zvoleného zaměstnání.

Bc. Hana Šmucrová (Revmatologický ústav, Praha, Česká rebublika)