Powered by Smartsupp

Pozvánka na shromáždění delegátů

12. dubna 2017

Místo konání: Budova fary Revmatologického ústavu, Na Slupi 4, 128 50 Praha 2

Datum konání: 13. 5. 2017

Zahájení: 10.30 hod.

Program:

 1. Schválení programu SD a určení zapisovatele
 2. Volba mandátové a návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti za rok 2016
 4. Zpráva o hospodaření za rok 2016
 5. Zpráva kontrolní komise
 6. Plán činnosti + rozpočet na rok 2017
 7. Volba nového místopředsedy/místopředsedkyně
 8. Projednání činnosti Revizní komise a volba nových členů RK
 9. Projednání vedení klubu Brno
 10. Prezentace činností klubů
 11. Různé – diskuse
 12. Usnesení
 13. Schválení usnesení

Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem RL ČR. Je způsobilé platně se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nejméně 1/3 zvolených delegátů. V souladu se stanovami je určen jeden delegát na dvacet registrovaných členů. Delegát může stanovit svého zástupce, ten se prokazuje plnou mocí, která je uložena spolu s prezenční listinou. Zástupcem delegáta nemůže být člen výkonného výboru. Přizvaní hosté nemají hlasovací právo.

V Praze dne 7. 4. 2017

Edita Müllerová, předsedkyně spolku

Pozvánka na Shromáždění delegátů

Aktuálně
14. srpna 2018

Pozvánka

na Shromáždění delegátů, které se koná
v sobotu 4. listopadu 2017 od 10:15 hodin
v Revmatologickém ústavu v budově fary Na Slupi 4, Praha 2 128 00

(Pokračování textu…)