Powered by Smartsupp

Pozvánka na jednání Shromáždění delegátů

Aktuálně
8. května 2021

Dne 8. 6. 2021 se uskuteční jednání Shromáždění delegátů

Předsedkyním klubů, delegátům a aktivním členům
spolku Revma Liga Česká republika, z. s.

Pozvánka
na jednání Shromáždění delegátů, které se koná dne 8. 6. 2021 od 18:00 hodin on-line prostřednictvím aplikace ZOOM odkaz na virtuální místnost ZDE
Program:

 1. Zahájení jednání
 2. Volba předsedajícího jednání, zapisovatele a členů návrhové komise
 3. Projednání výroční zprávy za rok 2020
 4. Zpráva o hospodaření za rok 2020
 5. Projednání účetní závěrky 2020
 6. Plán činnosti roku 2021
 7. Rozpočet na rok 2021
 8. Informace předsedkyně spolku
  a. informace o schválených grantech a dotacích MZCR, zapojení RL do
  organizací (v zastoupení Edity),změna účetní, zhodnocení činnosti klubů, snižování členské základny (důvody, návrhy na zlepšení)
 9. Různé
 10. Zpracování a přijetí usnesení SD
 11. Závěr
  Shromáždění delegátů je usnášeníschopné v případě přítomnosti alespoň 1/3 zvolených delegátů. V případě nepřítomnosti dostatečného počtu delegátů bude v souladu se stanovami RL ČR svoláno náhradní shromáždění delegátů, a to neprodleně. Počet delegátů za kluby se řídí čl. II, odst. 1 Stanov (1 delegát na 20 registrovaných členů).

Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem spolku. Jeho jednání se uskutečňuje nejméně jednou ročně a přítomni jsou zástupci – tzv. delegáti členů spolku. V každém klubu probíhá volba delegátů samostatně. Spolkoví členové vedení pod centrálou Revma Ligy ČR mohou v nejbližších dnech očekávat Google dotazník s návrhem jejich zástupců při jednání. V případě, že se chcete stát zástupcem členů na dalším jednání, uveďte toto v dotazníku. Těšíme se, s pozdravem

Edita Müllerová
předsedkyně spolku Revma Liga Česká republika, z. s.
Praha 8. května 2021